ผู้สมัคร สส.จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5

หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย

พันตำรวจเอก อุดร   ชาญนุวงศ์
อายุ 66 ปี การศึกษาปริญญาตรี
อาช ีพ ค้าขาย

 

 


 

หมายเลข 9 พรรคพลังมวลชน

นายพรพิพัฒน์  หลอมประโคน
อายุ 29 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
อาช ีพ เกษตรกร

 

 

หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์

นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
อายุ 43 ปี การศึกษาปริญญาตรี
อาช ีพ ทนายความ

 

  

หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย

นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
อายุุ 61 ปี การศึกษาปริญญาตรี
อาช ีพ นักการเมือง

 

หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่

นายวีรชัช สายดวง
อายุ 38 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
อาช ีพ รับออกแบบ