ประวัติและสภาพท้องที่   อำเภอห้วยราช

เดิมทีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์   มีอาณาเขตกว้างขวางมีพลเมืองมาก   ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง  การบริการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนอย่างทั่งถึง  และเพื่อการพัฒนา  อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้เสนอรายงานขอจัดตั้งกิ่งอำเภอห้วยราช  และต่อมาได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่  19  มกราคม  2533  เรื่อง  แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยราช ตั้งแต่
วันที่  1  เมษายน  2533  โดยให้กิ่งอำเภอห้วยราชมีเขตการปกครอง  5  ตำบล  64  หมู่บ้าน  ต่อมาได้แบ่งเขตและเพิ่มจำนวนตำบล  หมู่บ้านเป็น
6  ตำบล  75  หมุ่บ้าน  และในปีงบประมาณ  2538  กิ่งอำเภอห้วยราช  ได้ยกฐานะขึ้นเป็น  อำเภอห้วยราช  ตั้งแต่เดือน  กรกฏาคม  2538  จนถึง
ปัจจุบัน   และปัจจุบันได้แบ่งเขตการปกครอง   รวม  8   ตำบล  80  หมุ่บ้าน  /  ชุมชน  ดังนี้คือ
                                            1.  ตำบลห้วยราช       มีจำนวน    10   หมู่บ้าน
                                            2.  ตำบลสนวน         มีจำนวน     12   หมู่บ้าน
                                            3.  ตำบลสามแวง      มีจำนวน      9    หมู่บ้าน
                                            4.  ตำบลตาเสา          มีจำนวน     10   หมู่บ้าน
                                            5.  ตำบลบ้านตะโก    มีจำนวน      9    หมู่บ้าน
                                            6.  ตำบลโคกเหล็ก    มีจำนวน      11   หมู่บ้าน
                                            7.  ตำบลเมืองโพธิ์    มีจำนวน      9     หมู่บ้าน
                                             8.  ตำบลห้วยราชา    มีจำนวน     10    หมู่บ้าน
         อาณาเขตการปกครอง
          ทิศเหนือ       ติดต่อเขต      ตำบลหนองใหญ่   อำเภอสตึก    จังหวัดบุรีรัมย์
          ทิศใต้            ติดต่อเขต      ตำบลสวายจีก        อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
          ทิศตะวันออก  ติดต่อเขต    ตำบลสองชั้น        ตำบลสองชั้น   ตำบลเมืองไผ่  อำเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์
          ทิศตะวันตก   ติดต่อเขต     ตำบลบ้านยาง       ตำบลบ้านยาง   ตำบลอีสาน   ตำบลปราสาท  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
          ที่ตั้ง
                         อำเภอห้วยราช   ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะห่างจากตัวจังหวัดอละ อำเภอเมืองบุรีรัมย์     12    กิโลเมตร
                         ที่ว่าการอำเภอห้วยราช   ตั้งอยู่   ถนนสาย  -  กระสัง   หมู่ที่    6   ตำบลห้วยราช    อำเภอห้วยราช      จังหวัดบุรีรัมย์
          ภูมิประเทศ   สภาพพื้นที่โดยทั่วไป  และการปกครอง
                       อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์   มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบกว้าง   ที่ราบคิดเป็นร้อยละ  97.27  ของพื้นที่   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทำนา  รองลงมาคือการเลี้ยงสัตว์
                       อำเภอห้วยราช  มีพื้นที่  182.12  ตร.กม.  ( 113819.5 ไร่ )   แบ่งเขตการปกครองเป็น  8  ตำบล   80  หมู่บ้าน    
          การปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       มีเทศบาล  1   แห่ง   คือ   เทศบาลตำบลห้วยราช   พื้นที่  1.725  ตร.กม.  จำนวน  8  หมู่บ้าน/ชุมชน  ประกอบด้วย  หมู่  3,5,10
ต.ห้วยราช และ  1-10  ต.ห้วยราชา    ร้านค้า  จำนวน 105  ร้าน   โรงรียน  จำนวน  2  โรง   โรงสีขนาดใหญ่  จำนวน  1  แห่ง   วัด จำนวน 2 แห่ง
อบต.จำนวน   7   แห่ง
          การคมนาคม
                      ทางรถยนต์
                             -    ถนนสายห้วยราช - บุรีรัมย์  เป็นถนนลาดยาง  หมายเลข  2386
                             -   ถนนสายห้วยราช - สตึก  เป็นถนนลาดยาง   หมายเลข  11012
                             -   ถนนสายห้วยราช - กระสัง   เป็นถนนลาดยาง  หมายเลข  11012
                       ทางรถไฟ
                              -   อำเภอห้วยราชมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน   ( กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี )

           หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  ธนาคาร  สมาคม  และสถานบริการต่าง ๆ ที่สำคัญ
                         โรงเรียนมัธยมศึกษา                       จำนวน    1     แห่ง
                          โรงเรียนประถมศึกษา                    จำนวน    16   แห่ง
                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง                 จำนวน     1   แห่ง
                           วัดสำนักสงฆ์                                 จำนวน    17  แห่ง
                           สำนักงานสาธารณสุข                    จำนวน    1    แห่ง
                           โรงพยาบาล                                    จำนวน    1   แห่ง
                            สถานีอนามัย                                  จำนวน    8   แห่ง
                           ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอ (กศน.) จำนวน    1   แห่ง
                           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  จำนวน   1   แห่ง
                           สหกรณ์การเกษตรอำเภอ                  จำนวน   1   แห่ง
                           ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน                    จำนวน   1   แห่ง
                           สถานีวิทยุกระจายเสียง                      จำนวน   1   แห่ง
                           สถานีรถไฟ                                       จำนวน   1   แห่ง 
                           สำนักงานการประปา                         จำนวน   1  แห่ง
                           สำนักงานไฟฟ้า                                 จำนวน   1  แห่ง
                           สำนักงานไปรษณีย์ตำบล                   จำนวน   1  แห่ง
                           สถานีบริการน้ำมัน                             จำนวน  8  แห่ง
    ด้านการเมืองการปกครอง
                         พื้นที่อำเภอห้วยราช มีเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) แบ่งออกเป็น 2 เขต เขตละ 4 ตำบล คือ.-
                         เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ต.สนวน ต.ห้วยราช ต.สามแวง ต.ห้วยราชา
                         เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย ต.ตาเสา ต.บ้านตะโก ต.โคกเหล็ก ต.เมืองโพธิ์
       
                                      

 
 
  

      


     ประวัติและความเป็นมา