ผลคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต

เขตเลือกตั้งที่ ๒

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 2

หมายเลข 1

  นาย กฤช อุปจันแพงวงศ์

20,424 คะแนน

หมายเลข 2

  นาย สุรศักดิ์ นาคดี

20,197 คะแนน

หมายเลข 10

  นาย ธีรวุฒิ ทับทิมหิน

2,977 คะแนน

หมายเลข 16

  นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ

34,774 คะแนน

 

เขตเลือกตั้งที่

 

เขตเลือกตั้งที่ เขต 5

หมายเลข 1

พันตำรวจเอก อุดร ชาญนุวงศ์

26,505 คะแนน

หมายเลข 9

นาย พรพิพัฒน์ หลอมประโคน

251 คะแนน

หมายเลข 10

นาย สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข

6,310 คะแนน

หมายเลข 16

นาย มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ

36,982 คะแนน

หมายเลข 34

นาย วีรชัช สายดวง

33 คะแนน