สถานภาพกำลังพล สภ.ห้วยราช
อัตราอนุญาต
บรรจุจริง
ไปช่วยราชการ
มาช่วยราชการ
คงเหลือ
สัญญาบัตร   22   นาย
12  นาย
4  นาย
1  นาย
9  นาย
ประทวน    83   นาย
  57  นาย
10  นาย
-
47  นาย

                             พื้นที่   182.12   ตร.กม.  จำนวนประชากรโดยประมาณ 36,171  คน   แบ่งเขตปกครอง  8  ตำบล  80 หมู่บ้าน